Faculty

DR. GINI E J
B.PHARM,M.PHARM,PH.D
PRINCIPAL
MR. JOHN THOMAS
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR
MRS. LEENA MATHEW
B.PHARM,M.PHARM,PH.D
ASSOCIATE PROFESSOR
MRS. ASHA MARY JOHN
B.PHARM,M.PHARM
ASSOCIATE PROFESSOR
MRS. LIMCE THAMPI
B.PHARM,M.PHARM,PH.D
ASSOCIATE PROFESSOR
MRS. RAJI M K
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR
MRS. NEEMA ANN RAJU
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR
MRS. SUNITHA THOMAS
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR
MRS. DIVYA RAJ
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR
MRS. NEEBA BABU
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR
MRS. NISHA VINCENT
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR
MRS. REMYA GAYATHRI S
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR
MRS. JEETHU JOY
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR
DR.TELNY THOMAS CHUNGATH
B.PHARM,M.PHARM,PH.D
ASSISTANT PROFESSOR
MRS. SONU JACOB
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR
MS. GEENA MATHAI
B.PHARM,M.PHARM
ASSISTANT PROFESSOR